Tin đại hội§¹i héi ®¹i biÓu céng

®ång hä Bïi toµn quèc

lÇn thø nhÊt
           Đoàn Chủ tịch Đại hội


  Đại biểu dự đại hội

Đại biểu phát biểu tham luận  Đoàn đại biểuThanh Hóa
  Liên hoan văn nghệ chào mừng đại hội

   Ngày 20 tháng 4 năm 2008 tại Thủ đô Hà Nội. đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi toàn quốc đã được tổ chức long trọng trong không khí trang nghiêm và ấm tình nội tộc. Hơn 500 đại biểu đại diện cho các dòng họ chi họ trong toàn quốc đã về dự. Đoàn đại biểu họ Bùi tỉnh Thanh Hóa gồm 20 người do ông Bùi Tường Hỷ Trưởng ban liên lạc dẫn đầu đã dự đại hội.

   Đại hội đã vui mừng được đón các vị đại diện các dòng họ chi họ Bùi từ khắp mọi miền của đất nước: Thành phố Hồ Chí Minh Bạc Liêu Đồng Nai Quảng Nam - Đà Nẵng Quảng Trị Quảng Bình Nghệ An Quảng Ninh Hải Phòng Lạng Sơn Sơn La. Lai Châu Lào Cai Hà Nam Ninh Bình.v.v... như sự quần tụ hướng về nguồn cội. Đại hội đã thông qua Báo cáo 3 năm hoạt động của Ban liên lạc lâm thời họ Bùi Việt Nam và Phương hướng hoạt động (2008-2012) thông qua Điều lệ hoạt động và Bầu Ban Chấp hành khóa I cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Ban Chấp hành cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa I (2008-2012) gồm 58 vị do Giáo sư thiếu tướng Bùi Phan Kỳ làm Chủ tịch. Ông Bùi Tường Hỷ Trưởng ban liên lạc họ Bùi tỉnh Thanh Hóa đã được đại hội bầu làm thành viên Ban Chấp hành.

BÙI KHẮC HIỂN

Đi tim cụ khơi tổ

Tôi là hậu dệu thứ 13 của dong họ Bùi Khắc (Bùi Khắc Xương) Gia Sơn Nho Quan Ninh Binh muon vào Thanh Hóa thăm dòng họ Bùi Khắc khởi tổ là cụ Bùi Khắc Nhất

Bùi Khắc Toản

họ bùi khắc

Tôi là hậu duệ của họ bùi khắc tại xã Tân Dân huyện tĩnh gia Thanh Hóa. Họ Bùi Khắc ở đây sống thành một làng chuyên nghề biển và trồng trọt. Tôi không rõ nhánh họ Bùi Khắc ở đây có từ năm nào tôi ước tính đến nay đã đến 8 thế hệ.Nay vẫn còn mộ tổ. Nhà tổ đường ở làng Hồ Nam cách km 31 Thanh Hóa đi về phía Biển 1000m. lễ tổ chính vào ngày 15 tháng giêng hàng năm. Kính báo con cháu chi nhánh về dự.

Bùi Khắc Vinh

Tìm về Họ Bùi

Chúng tôi trên 500 người Họ Bùi có Nhà Thờ Họ Bùi tại xã Hải Bình huyện Tĩnh Gia (nay là KKT Nghi Sơn) tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi đã Trùng tu lần thứ 5 Từ đường Họ Bùi và Tổ chức Lễ Tổ Họ Bùi tại xã Hải Bình (nt) vào ngày 14-15/01 Tân Mão. Kính báo Dr. Bùi Khắc Vinh

tuấn

Họ Bùi Khắc ở Hoằng Lộc

Về cụ Bùi Khắc Nhất anh có thể xem thêm tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Bùi_Khắc_Nhất
Hiện nay dòng họ này có 1 nhà thờ lâu đời ở xã Hoằng Lộc huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa. Anh có thể mang gia phả của mình ở Ninh Bình vào đây khớp nối với gia phả họ Bùi Khắc xem liệu có đúng không. Từ Ninh Bình anh đến cầu Hàm Rồng rồi hỏi thăm đường về xã Hoằng Lộc đến đầu làng anh sẽ thấy 1 tấm biển ghi rõ nhà thờ Bùi Khắc Nhất (bên tay phải đường đi). Anh có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ hoangbot@gmail.com có gì tôi sẽ hỗ trợ.

Minh

Xin cho tôi biết với? Dòng họ bùi khắc từ Thanh Hóa vào gia sơn nho quan ninh bình với? người đặt chân đến là cụ Bùi Khắc Xương đến đời tôi là đời thứ 15-19 gì đó? Là con ai anh em ra sao? tôi xin chân thành cam ơn

tuấn

Họ Bùi Khắc lâu đời

Dòng họ Bùi Khắc lâu đời nhất ở Thanh Hóa là từ Xã Hoằng Lộc huyện Hoằng Hóa. Đây là hậu duệ của Bảng Nhãn Bùi Khắc Nhất khoảng thế kỷ thứ 15.

Bùi Khắc Minh

Có ai biết dòng họ bùi khắc từ thanh hóa vào Gia Sơn-Nho Quan -Ninh Bình ko? cho tôi biết với

Bùi Khắc Minh

tim hieu dong ho bui ninh binh

co ai biết dòng họ bui khắc từ thanh hóa vào nho quan ninh bình ko? cho tôi biết với

Họ Bùi Thanh Hóa

Gửi anh Thược

Anh viét bằng fong chữ gì mà không đọc được anh gửi lại đi nhé.
Hoặc anh gửi vào email cũng được.
Chúc khỏe.

bui huu thuoc

LÔ Giç Tæ Hä BïI H÷U
lµng th­îng v¨n x• th¨ng thä huyÖn n«ng cèng tØnh thanh ho¸
Kû NIÖM 10 N¡M ®ãN NHËN DI TÝCH LÞCH Sö V¡N HO¸
khu tõ ®­êng vµ l¨ng mé dßng hä
(14/3/Canh DÇn tøc 27/4/2010)
Ng­êi viÕt: Bïi H÷u Th­îc

Trong kh«ng khÝ thµnh kÝnh cïng c n­íc d©ng nÐn h­ng thm vÒ ®Êt Tæ ni yªn nghØ cña c¸c Vua Hïng ngµn n¨m dùng n­íc göi tÊm lßng tri ©n vÒ ®Êt Th¨ng Long §«ng §« Hµ Néi 1000 n¨m cho c¸c bËc tiÒn bèi ®• lµm r¹ng rì non s«ng.
H«m nay ngµy 14/3 n¨m Canh DÇn tøc ngµy 27/4/2010 t¹i lµng Th­îng V¨n x• Th¨ng Thä huyÖn N«ng Cèng- mét vïng quª yªn b×nh hµng ngµn ng­êi d©n vµ con ch¸u dßng hä Bïi H÷u ®ang thµnh kÝnh tæ chøc LÔ Giç Tæ hä Bïi H÷u göi tÊm lßng tri ©n h­íng vÒ vÞ Thuû Tæ ®• cã c«ng chiªu d©n lËp Êp x©y dùng nªn lµng Ngäc §m -Thùng V¨n ®Þa linh v¨n hiÕn ngµy nay tõ gÇn 300n¨m tr­íc. §©y còng lµ dÞp kû niÖm 10 n¨m Nhµ n­íc cÊp b»ng c«ng nhËn di tÝch lÞch sö cho Khu Tõ ®­êng L¨ng mé Hä Bïi H÷u vµ còng lµ dÞp bµ con d©n lµng tæ chøc lÔ kh¸nh thµnh viÖc t«n t¹o khu nhµ thê tæ vµ hai khu l¨ng mé Hä Bïi H÷u cña lµng.
Khu di tÝch Tõ ®­êng vµ l¨ng mé hä Bïi H÷u n»m trªn ®Þa bµn lµng Ngäc ThiÖn ®ån V¹n ThiÖn ch©u N«ng Phong phñ TÜnh Gia trÊn Thanh Hoa. VÒ sau nhí c«ng lao ng­êi khëi thuû lµ «ng §m Phñ Qu©n d©n lµng ®æi tªn lµ lµng Ngäc §m ®ån V¹n ThiÖn ch©u N«ng Phong phñ TÜnh Gia trÊn Thanh Hoa nay lµ lµng Th­îng V¨n x• Th¨ng Thä huyÖn N«ng Cèng tØnh Thanh Ho¸ ®©y lµ mét vïng ®Êt cæ x­a ®• cã nhiÒu truyÒn thèng lÞch sö chèng ngo¹i x©m cña Bµ TriÖu cã sù hiÓn øng cña thÇn Cao Sn chèng qu©n Nam H¸n cã ý chÝ quËt c­êng cña khëi nghÜa Lam Sn khëi nghÜa T©y Sn chèng qu©n x©m l­îc Minh Thanh cã khÝ thÕ cña trïng trïng ®oµn qu©n ra trËn ®¸nh Mü gii phãng miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc
Di tÝch n»m ë trung t©m cña lµng Th­îng V¨n trªn mét gß ®Êt cao cã phong cnh h÷u t×nh. PhÝa B¾c cã thµnh luü tù nhiªn bao ch¾n phÝa sau luü lµ con suèi uèn l­în n­íc trong suèt ®æ tõ vïng nói BÕn En - Nh­ Xu©n chy vÒ t­íi cho c¸nh ®ång lóa xanh tèt quanh n¨m. Ng­êi ta cßn gäi con suèi nµy lµ Räc NghÌ v× ngay bê nam con suèi cã ng«i ®×nh nguy nga cña cña «ng tæ hä Bïi H÷u cïng bµ con x©y dùng sau ba chôc n¨m lËp lµng. Ng«i ®×nh nh­ ¸n ng÷ vµ quy tô khÝ thiªng cho d©n lµng. Xa xa phÝa B¾c lµ d•y Ngµn N­a hïng vÜ quanh n¨m xanh ng¾t mï s­ng nh­ che chë s­ëi Êm cho xãm lµng vµ khu di tÝch. PhÝa §«ng cã d•y Ngä Sn nh­ con tuÊn m• ®ang phi n­íc ®¹i d¸ng nh­ rång cuèn . PhÝa T©y gi¸p huyÖn Nh­ Thanh cã d•y Tr­êng sn trïng ®iÖp hµng tr¨m ngän nói nhÊp nh« cña khu v­ên Quèc gia BÕn En. Khu di tÝch Tõ ®­êng n»m to¹ l¹c trªn mnh ®Êt cao vu«ng v¾n nh×n vÒ h­íng Nam xa xa cã nói Voi cao ngÊt quanh n¨m m©y tr¾ng phñ. Tr­íc mÆt khu di tÝch lµ c¸nh ®ång lóa b¸t ng¸t th¼ng c¸nh cß bay phÝa T©y Nam c¸ch khu di tÝch vµi chôc mÐt vÒ lµ v­ên cä (kÌ) hµng tr¨m c©y cao vót giã r× rµo do «ng Tæ hä Bïi H÷u trång tõ ngµy lËp lµng. V­ên cä lµ v­ên chim nhiÒu loµi kÐo nhau vÒ lµm tæ khi Xu©n ®Õn mçi buæi chiÒu cß vÒ ®Ëu kÝn c v­ên tiÕng chim n¸o ®éng kh«ng gian. V­ên cä vµ nói non trïng ®iÖp soi bãng xuèng hå n­íc cã nhiÒu hoa sóng tr¾ng t¹o nªn bøc tranh thuû m¹c sn thuû h÷u t×nh mét vÎ ®Ñp tiªu biÓu cña lµng quª xø Thanh Ýt ni cã ®­îc.
§Õn víi khu di tÝch Tõ ®­êng vµ l¨ng mé hä Bïi H÷u chóng ta sÏ ®­îc hoµ m×nh víi thiªn nhiªn th méng víi nh÷ng g× tån t¹i cña tiÕn tr×nh lÞch sö vµ cña thiªn nhiªn. Ng­êi d©n ni ®©y ®• t¹o ra ë lµng Th­îng V¨n nhiÒu nÐt ®Ñp víi c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa kiÕn tróc cæ nh­ chïa Ngäc §m ®×nh lµng Th­îng V¨n NghÌ Cao Sn c©y ®a giÒng n­íc tõ ®­êng vµ l¨ng mé c¸c dßng hä...®an xen víi luü tre lµng víi v­ên cä hµng dõa hå n­íc c¸nh ®ång lóa....Bªn c¹nh nÐt ®Ñp cña v¨n ho¸ vËt chÊt cßn cã nÐt ®Ñp v¨n ho¸ tinh thÇn nh­: lÔ héi c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ tÝn ng­ìng lßng hiÕu kh¸ch vµ bn tÝnh dÝ dám cña d©n ®Þa ph­ng...